Navštivte náš nový digitální showroom Škoda v Kunraticích - Více informací

Zásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání u společnosti AUTO JAROV, s.r.o.

Zásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání u společnosti AUTO JAROV, s.r.o.

Společnost AUTO JAROV, s.r.o., IČ: 45789584, se sídlem Osiková 2, č.p. 2688, 130 00  Praha 3, jakožto správce osobních údajů (dále také jen „Správce“) přijala tyto Zásady zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání u Správce (dále jen „Zásady“) za účelem poskytnutí informací o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů uchazeče – subjektu osobních údajů Správcem po vyplnění formuláře volné pozice na webových stránkách Správce, zaslání životopisu prostřednictvím webového formuláře nebo prostřednictvím emailu na emailovou adresu Správce a při účasti uchazeče na výběrovém řízení na volnou pozici. Tyto zásady dále obsahují informace o tom, jaká práva uchazečům - subjektům osobních údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Zásady nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018 a jsou Správcem vydány v souvislosti s nabytím účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Obecné informace o zpracování osobních údajů:

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě – subjektu osobních údajů, například její jméno, datum či místo narození, emailová adresa, telefonní číslo, bydliště, síťový identifikátor (cookies) apod.

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracování osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, která je prováděná pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je např. shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení osobních údajů.

Jaké existují účely a právní důvody zpracování osobních údajů a co určuje rozsah zpracovávaných osobních údajů?

Správce může zpracovávat osobní údaje pouze z určitých právních důvodů, a to na základě smlouvy, na základě zákona (uložené právní povinnosti), pokud je zpracování ve veřejném zájmu nebo je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, na základě oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, anebo na základě souhlasu subjektu údajů.

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu, resp. právním důvodu zpracování.

Mohou být osobní údaje předány dalším osobám?

V některých případech Správce v souvislosti se svou podnikatelskou činností využívá služby jiných subjektů, které pro Správce mohou mimo jiné i zpracovávat osobní údaje předané Správcem. Takové subjekty pak mají postavení zpracovatelů osobních údajů, mají se Správcem uzavřenou smlouvu o ochraně a zpracování osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě pokynů Správce a za dodržení přísných podmínek ochrany a zabezpečení osobních údajů. Například se jedná o správce IT systémů, správce webu, společnost provozující systém evidence uchazečů apod.

V rámci plnění svých zákonných povinností pak Správce předává osobní údaje orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

 

 

 

Zpracování osobních údajů Správcem pro účely výběrového řízení:

  1. VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE VOLNÉ POZICE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SPRÁVCE, ZASLÁNÍ ŽIVOTOPISU PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO FORMULÁŘE NEBO PROSTŘEDNICTVÍM EMAILU NA EMAILOVOU ADRESU SPRÁVCE, ÚČAST UCHAZEČE PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VOLNOU POZICI

Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:

  • plnění (uzavření) smlouvy – vyplnění formuláře volné pozice na webových stránkách Správce, zaslání životopisu prostřednictvím webového formuláře nebo prostřednictvím emailu na emailovou adresu Správce (zaslání nabídky na uzavření pracovní smlouvy) a dále účast uchazeče při výběrovém řízení na volnou pozici;

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: veškeré osobní údaje, které subjekt osobních údajů Správci sám sdělí v rámci svého životopisu a prostřednictvím webového formuláře nebo emailu – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), fotografie se zachycením podoby subjektu údajů, nejvyšší dosažené vzdělání, skupina řidičského oprávnění, údaje o dalších znalostech subjektu údajů, přehled předchozích zaměstnání, údaje o trestní bezúhonnosti (je-li součástí životopisu), údaje, které uchazeč – subjekt údajů uvede v průběhu výběrového řízení apod.

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů: do doby uzavření pracovní smlouvy se subjektem údajů nebo v případě, že smlouva nebude následně se subjektem údajů uzavřena, tak do skončení výběrového řízení na danou pozici, max. však po dobu 6 měsíců ode dne doručení osobních údajů Správci.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou být poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu, společnosti provozující systém evidence uchazečů, a to společnosti LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, nebo jiné společnosti provozující systém evidence uchazečů. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

  1. POSKYTNUTÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY EVIDENCE POTENCIÁLNÍCH ZAMĚSTNANCŮ

Právní základ a účel a zpracování osobních údajů:

  • udělení souhlasu Správci – evidování potenciálních zaměstnanců – vhodných uchazečů v evidenci Správce i po skončení výběrového řízení na danou pozici;

Kategorie zpracovávaných osobních údajů: veškeré osobní údaje, které subjekt osobních údajů Správci sám sdělí v rámci svého životopisu a prostřednictvím webového formuláře nebo emailu – jedná se zejména o identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště) a kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa), fotografie se zachycením podoby subjektu údajů, nejvyšší dosažené vzdělání, skupina řidičského oprávnění, údaje o dalších znalostech subjektu údajů, přehled předchozích zaměstnání, údaje o trestní bezúhonnosti (je-li součástí životopisu), údaje, které uchazeč – subjekt údajů uvede v průběhu výběrového řízení apod.

Způsob zpracování osobních údajů: osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s právními předpisy.

Doba zpracování osobních údajů: do doby odvolání souhlasu, max. však po dobu 3 let ode dne doručení osobních údajů Správci.

Zpracovatelé, příjemci a další subjekty, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty: Osobní údaje mohou být poskytnuty provozovateli informačního systému a IT systému Správce, provozovateli webu, společnosti provozující systém evidence uchazečů, a to společnosti LMC s.r.o., IČ: 264 41 381, se sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, nebo jiné společnosti provozující systém evidence uchazečů. Na vyžádání mohou být osobní údaje poskytnuty orgánům veřejné moci (např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům apod.), a to v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. Osobní údaje nebudou Správcem předávány do třetích zemí.

Subjekt osobních údajů má vůči Správci tato práva:

  • právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům, jejich opravu v případě nepřesností, nebo jejich výmaz, pokud pominul účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, či v případě, že byly zpracovávány neoprávněně,
  • právo na omezení zpracování a právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování, včetně profilování, je-li prováděno
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,

V případě, že je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů dále také:

  • právo souhlas kdykoliv písemně odvolat na emailové adrese GDPR@autojarov.cz nebo poštou na adrese sídla Správce,
  • právo na výmaz osobních údajů Správcem, neprodleně poté, co uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen nebo byl odvolán,
  • právo bez vzniku jakékoliv újmy neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů Správci.

 

Výše uvedená práva je možné uplatnit prostřednictvím emailové adresy Správce GDPR@autojarov.cz, poštou na adrese Správce, případně telefonicky u kontaktní osoby pro agendu ochrany osobních údajů na tel. 605 203 240.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

AUTO JAROV, s.r.o.